Meno a priezvisko :    PhDr. Lenka Kubalová

Pracovná  pozícia:     samostatný odborný zamestnanec špeciálny pedagóg  s  2. atestáciou

 

Pracovné motto:

„Jedine deti vedia, čo hľadajú“ (Exupéry)

 

Vzdelanie: 

 II. atestačná skúška,  MPC Trenčín, 2017

 

2014 – 2015

Certifikát za absolvovanie sociálno-psychologického  výcviku s certifikátom EASC rozsah 225 hodín   „Sociálno-psychologický  výcvik v supervízii modul B,C“

 

I. atestačná skúška  MPC Trenčín, 2014

 

Rigorózna skúška  v  štúdijnom odbore špeciálna pedagogika,  PF UK Praha,  2010

Špeciálna pedagogika – poradenstvo,  Pedagogická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, 2008

 

Učiteľstvo pre 1.st.ZŠ, Pedagogická fakulta, UMB Banská Bystrica

 

Odborná prax:

Špeciálny pedagóg  CPPPaP Trenčín od 1.6.2009

 

Profesijné zameranie:

 

Vykonávam špeciálno-pedagogickú diagnostiku zameranú na oblasť výchovno-vzdelávacích ťažkosti, predovšetkým vývinových porúch učenia a pozornosti.

Poskytujem poradenskú starostlivosť rodičom a žiakom pri problémoch v učení, školskej neúspešnosti, motivácie k učeniu.

Reedukačné cvičenia presne zameriavam na korekciu porúch učenia, prípadne koncentrácie pozornosti.

Realizujem s deťmi cvičenia na rozvoj grafomotoriky, percepcie.

Pracujem s deťmi s poruchou pozornosti prostredníctvom stimulačných programov. Pre MŠ realizujeme orientačné vyšetrenie školskej zrelosti, besedy s rodičmi, metodické porady pre učiteľky MŠ.

 

Iná odborná činnosť:

 

Spolurealizátor projektu „Dieťa s ADHD v  poradenskom  a edukačnom procese“  počas  ktorého boli   k  tejto problematike vyškolení v  šk. roku 2011/12 odborní zamestnanci  CPPPaP a CŠPPP Trenčianskeho kraja  a  ZŠ a SŠ okresu Trenčín.

 

 

Špecializácia  (absolvovanie  kurzov v rozsahu 8-16 hodín):

 

KUPOZ – program na rozvoj koncentrácie  pozornosti u detí s ĽMD , PhDr.  Pavla Kuncová,

KUPREV – program na rozvoj komunikačných zručností u detí “ , PhDr.  Pavla Kuncová.

Autogénny trénning  I., MUDr. Hašto.

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami,  Mgr. Mária  Anyalaiová, PhD.

Integratívna terapia  porúch správania a disharmonického vývoja osobnosti dieťaťa, PhDr. Nora Gavendová.

Integratívny korekčný program pre deti s ADHD, PhDr. Nora Gavendová.

Úzkostné a hyperkintetické dieťa v edukačnom procese, PhDr.Nora Gavendová

Interact Mangold (možnosti videografiky, monitorovanie a kódovanie správania pre výskum a poradenstvo), VUDPaP Bratislava

Krízová intervencia pre pomáhajúce profesie (smerované ku deťom po prežitej traume)