Meno a priezvisko :    PhDr. Erika  Pribusová

Pracovná  pozícia:     špeciálny pedagóg  s  2. atestáciou, Zástupkyňa riaditeľky

 

Moje osobné motto:      

„Pracujem  rada  s  deťmi každého veku  a  aj  s ich rodičmi. Každý klient je pre mňa jedinečný a neopakovateľný  ako  človek  a zároveň v tom,  čo  odo mňa  potrebuje, ako sa  to  prejavuje,  aký si vytvoríme  pracovno-ľudský  vzťah  a  spoluprácu.  Teším sa, keď  spoločne   dokážeme  nájsť riešenia  k problémom, s ktorými  prišiel, sprevádzam ho na ceste k ich realizácii  a  po nejakom  čase  odchádza odo mňa  spokojný. “

 

Vzdelanie: 

II. atestačná skúška,  MPC Trenčín, 2016

 

absolvovanie  výcviku   „Sociálno-psychologický  výcvik v supervízii modul B,C“ , VÚDPAP

Bratislava, 2014-15

 

I. atestačná skúška  MPC Trenčín, 2014

 

absolvovanie výcviku „Integratívna práca s motiváciou  a zmenou v komplexných    systémoch, rodinách a pároch“   SKP a Coachingplus   Bratislava , 2012-13

 

Rigorózna skúška  v  štúdijnom odbore špeciálna pedagogika,  Pedagogická fakulta  Univerzity

Komenského v  Bratislave,  2010

Učiteľstvo a vychovávateľstvo pre špeciálne školy a zariadenia – pedagogika mentálne postihnutých,  Pedagogická fakulta Univerzity Komenského Bratislava,   katedra špeciálnej pedagogiky, 1995.

 

Odborná prax:

Špeciálny pedagóg  CPPPaP Trenčín od roku 1997 doteraz.

Špeciálny pedagóg  v ŠZŠ Trenčianska Teplá  od roku 1995 do  roku 1997.

Týždenná zahraničná stáž zameraná na edukáciu žiakov so ŠVVP  v Dánsku  v rámci projektu „Nie je škola ako škola, nie je žiak ako žiak“.

 

Profesijné zameranie:

 

Špeciálnopedagogická diagnostika  detí a žiakov s vývinovými poruchami učenia  (VPU) – dyslexia (vývinová porucha čítania), dysgrafia (vývinová porucha písania), dysortografia (vývinová porucha aplikácie gramatiky),  dyskalkúlia  (vývinová porucha počítania) a  dyspraxia (vývinová porucha motorických funkcií).

 

 

 • Špeciálnopedagogická diagnostika detí a žiakov s poruchami aktivity a pozornosti,  s poruchami správania, chorých a zdravotne oslabených  alebo nadaných.
 • Raná diagnostika deti od 2 do 5 rokov a realizácia stimulačných programov  na podporou oslabených oblastí vývinu.
 • Diagnostika školskej spôsobilosti detí individuálna alebo skupinová  (sreening  v MŠ).
 • Reedukácia ťažkostí u detí a žiakov so symptómami  VPU (deficitov dielčích  oslabení výkonu), s ťažkosťami v oblasti aktivity a pozornosti alebo správania sa.
 • Rozvíjajúce programy pre deti s odloženou školskou dochádzkou.
 • Metodické vedenie a konzultácie pre rodičov a pedagógov.
 • Realizácia preventívnych programov, besedy a prednášky pre žiakov, učiteľov  a rodičov.
 • Metodické vedenie a organizácia pracovných stretnutí pre špeciálnych pedagógov  CPPPaP a CŠPP Trenčianskeho kraja a   školských špeciálnych pedagógov okres Trenčín.

 

Iná odborná činnosť:

 

 • Autorka a  realizátorka  projektu „Vrstovnícka subkultúra triedy – rizikový faktor kriminality  mládeže“  počas, ktorého sme  pracovali  v  školskom  roku 2008/2009  s vybranou triedou  ZŠ.
 • Autorka a realizátorka projektu „Dieťa s ADHD v  poradenskom a edukačnom procese“  počas  ktorého boli  k  tejto problematike vyškolení  v  šk. roku 2011/12 odborní zamestnanci  CPPPaP a CŠPPP Trenčianskeho kraja  a  ZŠ a SŠ okresu Trenčín.
 • Autorka a realizátorka projektu „Zabezpečenie ranej starostlivosti o deti so ŠVVP formou skvalitnenia psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky a poradenstva“  v rámci  ktorého sme  v šk. roku 2016/17  vybavili naše poradenské zariadenie  testami pre ranú diagnostiku detí (MABC II,  Scénotest) a vyškolili  odborných zamestnancov na ich používanie pri diagnostike detí so ŠVVP.
 • Lektorka MPC  Trenčín, aktualizačný program „Metodika tvorby a realizácie IVVP v  primárnom a sekundárnom vzdelávaní “, 2014, 2017.

 

 

Špecializácia  (absolvovanie  kurzov v rozsahu 8-16 hodín):

„ Grafomotorika – rozvoj a náprava  ťažkostí“  , PhDr. Heyrovská.

„ Autogénny trénning  I. “, MUDr. Hašto.

„ Metóda dobrého štartu“ ,  Mgr. Jana Swirekoszová.

„ Dielčie oslabenie výkonu“ , Mgr. Eliašová.

„ Diagnostika  a náprava  dyskalkúlie“ , PhDr. Jozef Novák.

„ Cez rozprávku do školy“ ,  Mgr. A. Lazíková .

„ Diagnostika  a reedukácia vývinových porúch učenia“, PhDr. Oľga Zelinková.

„ Neurobiologická terapia dyslexie“ , PhDr. Oľga Zelinková.

„ KUPOZ“ – program na rozvoj koncentrácie  pozornosti u detí s ĽMD“ , PhDr.  Pavla Kuncová,

„ KUPREV – program na rozvoj komunikačných zručností u detí “ , PhDr.  Pavla Kuncová.

„ Pervazívne vývinové poruchy ,  šp.pg. diagnostika “, Mgr. Alena Šedibová.

„ ČÍ(S)TA  – čítanie s porozumením“ , PhDr. Erik Žovinec.

„ Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami“,  Mgr. Mária  Anyalaiová, PhD.

„ Integratívna terapia  porúch správania a disharmonického vývoja osobnosti dieťaťa“, PhDr. Nora Gavendová.

„ Integratívny korekčný program pre deti s ADHD “, PhDr. Nora Gavendová.

„ Neurobiologická podstata ADHD, autizmu a DMO, jedlo ako terapia “  Mgr. Bibiana Naďová.

„ MABC II – test motoriky pre deti “ , Prof. PaedDr. Rudolf Psotta, PhD.

„ Scénotest a terapia/diagnostika hrou “, PhDr. Pavel Humpolíček, PhD.

„Vizuálne čítanie “, Ing. Baranec