Meno a priezvisko :    PaedDr. Zuzana Šedivá

Pracovná  pozícia:      špeciálny pedagóg  s  1. atestáciou

 

Moje osobné motto:

„Ak práca nie je pretkaná láskou, je zbytočná “.

 

Vzdelanie: 

  • atestačná skúška, MPC Trenčín, 2017

Rigorózna skúška  v  štúdijnom odbore vychovávateľstvo, špecializácia: pedagogika emocionálne a sociálne narušených Pedagogická fakulta  Univerzity  Komenského v  Bratislave,  2008

Špeciálnopedagogická spôsobilosť v študijnom odbore: špeciálna pedagogika, špecializácia Pedagogika mentálne postihnutých 2012/2013

 

Odborná prax:

Špeciálny pedagóg  CPPPaP Trenčín od roku 2011doteraz.

Súkromná stredná škola podnikania

ŽS Dlhé Hony

 

Profesijné zameranie:

  • Špeciálnopedagogická diagnostika detí a žiakov s vývinovými poruchami učenia (VPU) – dyslexia (vývinová porucha čítania), dysgrafia (vývinová porucha písania), dysortografia (vývinová porucha aplikácie gramatiky),  dyskalkúlia  (vývinová porucha počítania).
  • Špeciálnopedagogická diagnostika detí a žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, s poruchami správania, chorých a zdravotne oslabených  alebo nadaných.
  • Diagnostika školskej spôsobilosti detí individuálna alebo skupinová (sreening  v MŠ).
  • Reedukácia ťažkostí u detí a žiakov so symptómami VPU (deficitov dielčích  oslabení výkonu), s ťažkosťami v oblasti aktivity a pozornosti alebo správania sa.
  • Rozvíjajúce programy pre deti s odloženou školskou dochádzkou.
  • Metodické vedenie a konzultácie pre rodičov a pedagógov.
  • Realizácia preventívnych programov, besedy a prednášky pre žiakov, učiteľov a rodičov.

 

Špecializácia:

KUPOZ – program na rozvoj pozornosti pri deťoch s poruchou diagnostikovanou ako ADHD PhDr.  Pavla Kuncová,

KUPREV – program na rozvoj komunikačných zručností u detí , PhDr.  Pavla Kuncová.

ČÍ(S)TA  – čítanie s porozumením, PhDr. Erik Žovinec.

INTENZÍVNY KURZ PRÁCE S TERAPEUTICKÝMI  KARTAMI,  Mgr. Mária  Anyalaiová, PhD.

KOZMO a jeho dobrodružstvá – preventívny program pre MŠ

TRÉNING FONEMATICKÉHO UVEDOMOVANIA PODĽA D. B. EĽKONINA – program na rozvoj čítania a písania, M. Mikulajová a O. Dujčíková

SPRÁVNE DRŽANIE TELA – uplatnenie Pilatesovej metódy v školskej praxi, Dr. H. c., Prof., Ing. S. Albert, PhD.