Meno a priezvisko: Mgr. Soňa Pribusová

Pracovná pozícia:  samostatný odborný zamestnanec,  psychológ.

 

„Keď viem uzdraviť rodinu, viem uzdraviť celý svet.“

Virginia Satirová

 

 

     Vzdelanie:

 

 • 2010 – 2015 –Trnavská Univerzite, Filozofická fakulta, katedra psychológie

 

      Odborná prax:

 

 • školský psychológ na Stredoškolskom internáte, Trenčín.
 • školský psychológ na ZŠ Novomeského Trenčín.
 • Centrum pedagogicko.- psychologického poradenstva a prevencie Trenčín.

 

Profesijné zameranie

 

 • Psychologická diagnostika  detí a  konzultačná činnosť pre zákonných zástupcov a pedagógov.
 • Poradenská činnosť pre zákonných zástupcov v oblasti výchovy, vzdelávania, osobnostného, emocionálneho  a psychosociálneho vývinu dieťaťa.
 • Kooperácia so školami, poradenstvo pedagogickým a odborným zamestnancom školstva pri práci so žiakmi/študentmi a ich edukácii.
 • Realizácia preventívnych aktivít  formou skupinovej psychologickej intervencie.
 • Individuálna  psychologická  intervencia.
 • Depistážna činnosť v predškolských zariadeniach, následná diagnostika  a konzultácie so zákonnými zástupcami detí.

 

Ďalšie vzdelávanie a školenia:

 

 • 2016 odborný výcvik: Základný kurz metódy Neurobiofeedback PROFI – Certifikát I. úrovne.
 • 2017  odborný výcvik:  Základný kurz v neurofyziológii, Biofeedback inštitút Slovensko.
 • 2017  Neurofyziologická a biologická podstata ADHD/ autizmu/DMO, jedlo ako terapia/ GAPS –   Mgr. Bibiana Naďová
 • 2017 Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  MPC Trenčín.
 • 2017 Spoločne proti IT kriminalite –  Ing. J. Oster; Mgr. J. Vindišová, PhD.; Mgr.art. M. Janičík.
 • 2017    Prevencia nelátkových návykových chorôb –  Mgr. Barbora Kuchárová, PhD.
 • 2018    Terapeutické karty –   Mgr. et. Mgr. M. Analayová, PhD.
 • 2018 Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse –   Mgr. et. Mgr.  M. Analayová, PhD.