Meno a priezvisko :   Mgr. Renáta Kopecká

Pracovná  pozícia:     špeciálny pedagóg

 

Moje osobné motto: „Milujem svoju prácu.“

 

Vzdelanie: 

štúdium ukončené na UK v BA, špecializácia – Pedagogika sociálne a emocionálne narušených

samostatný odborný zamestnanec CPPPaP

Odborná prax:

Špeciálny pedagóg  CPPPaP Trenčín od roku 2005 (13 rokov)

prax v školstve – materská škola, základná škola, stredná škola (11 rokov)

 

Moje silné stránky:

 

organizačné schopnosti

pomoc rodinám v núdzi (v spolupráci s nadáciou)

 

Profesijné zameranie (deti v predškolskom a mladšom školskom veku):

  • Špeciálnopedagogická diagnostika detí a žiakov s vývinovými poruchami učenia  (VPU) – dyslexia (vývinová porucha čítania), dysgrafia (vývinová porucha písania), dysortografia (vývinová porucha aplikácie gramatiky)
  • Špeciálnopedagogická diagnostika detí a žiakov s poruchami aktivity a pozornosti,  s poruchami správania, chorých a zdravotne oslabených
  • Raná diagnostika deti od 3 do 6 rokov a realizácia stimulačných programov  na podporou oslabených oblastí vývinu.
  • Stimulácia oslabeých oblastí u detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • Diagnostika školskej spôsobilosti detí individuálna, alebo skupinová  (depistáž  v MŠ).
  • Reedukácia ťažkostí u detí a žiakov so symptómami  VPU (deficitov dielčích  oslabení výkonu)

 

  • Metodické vedenie a konzultácie pre rodičov a pedagógov.
  • Realizácia preventívneho programu v MŠ (prevencia látkových a nelátkových závislostí)
  • Prednášky pre rodičov – školská zrelosť
  • Diagnostika v procese hry (štátna skúška)

 

 

Iná odborná činnosť:

Získanie grantu (dvakrát) od Rady vlády pre prevenciu kriminality pre projekt: „Od pouličného gangu ku kriminalite.“

Organizovanie vzdelávacích aktivít CPPPaP:

ČÍ(S)TA  – čítanie s porozumením“ PhDr. Erik Žovinec – pre odborných pracovníkov poradenských zariadení

inovačné vzdelávanie – Uplatnenie Pilatesovej metódy v školskej praxi

 

 

Špecializácia  (absolvovanie  kurzov a vzdelávacích aktivít):

MPC – Koordinátor pre prevenciu závislostí“ (dvojročné rozširujúce štúdium)

„ Diagnostika  a náprava  dyskalkúlie“ , PhDr. Jozef Novák.

„ Cez rozprávku do školy“ ,  Mgr. A. Lazíková .

„ Diagnostika  a reedukácia vývinových porúch učenia“, PhDr. Oľga Zelinková.

„ UNIVERZUM projekt – „Skupinové metódy a formy práce zamerané na efektívne riešenie konfliktov na školách“

KUPOZ pre deti s poruchami pozornosti.

„ ČÍ(S)TA  – čítanie s porozumením“ , PhDr. Erik Žovinec.

„ Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami“,  Mgr. Mária  Anyalaiová, PhD.

„ Zážitková pedagogika“ – kreditové, inovačné vzdelávanie (ICV Komárno)

Nenásilná komunikácia – I, II, III úroveň (ICV Komárno)