Meno a priezvisko : Mgr. Miriam Matysová
Pracovná pozícia: samostatný odborný zamestnanec – psychológ

 

Vzdelanie:
1998 – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, odbor: psychológia

 

Odborná prax:
Psychologička CPPPaP od roku 1998 doteraz

 

Profesijné zameranie:

 • poradenstvo zákonným zástupcom detí v oblasti psychického a sociálneho vývinu
 • poradenstvo pedagogickým zamestnancom v oblasti psychického a sociálneho vývinu detí
 • individuálna a skupinová psychologická diagnostika školskej spôsobilosti
 • individuálne rozvíjajúce programy pre deti s odloženou školskou dochádzkou
 • psychologická diagnostika žiakov s ťažkosťami v učení a správaní
 • psychologická diagnostika detí so všeobecným intelektovým nadaním
 • individuálne psychologické vedenie detí a žiakov s rôznymi emocionálnymi ťažkosťami
 • realizácia preventívnych programov, besied a prednášok pre žiakov, učiteľov a rodičov
 • realizácia programu FIE – Metóda inštrumentálneho obohacovania podľa R. Feuersteina
 • metodické vedenie a organizácia pracovných stretnutí pre psychológov školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP a CŠPP) Trenčianskeho kraja
 • metodické vedenie a organizácia pracovných stretnutí pedagogických pracovníčok
  materských škôl okresu Trenčín

 

Ďalšie vzdelávanie (kurzy a školenia):

  • Grafomotorika (PhDr. Heyrovská)
  • Dielčie oslabenie výkonu (Mgr. Eliášová)
  • Diagnostika a náprava dyskalkúlie (PaedDr. Novák)
  • Diagnostika a reedukácia vývinových porúch učenia (PhDr. Zelinková)
  • Efektívne riešenie konfliktov na školách (PPP Hlohovec)
  • Identifikácia intelektovo nadaných detí (PhDr. Dočkal, CSc.)
  • KUPOZ – program na rozvoj koncentrácie pozornosti (PhDr. Kuncová)
  • Úzkostné poruchy v detstve (MUDr. Šuba, PhDr. Jánošíková)
  • Sociálno-psychologický výcvik „Metodická príprava regionálnych metodikov – koordinátorov rovesníckych programov v SR (VÚDPaP)
  • Autogénny tréning I. (MUDr. Hašto)
  • Školenie v diagnostickej metóde WISC – III
  • Školenie v diagnostickej metóde Woodcock – Johnson test kognitívnych schopností
  • Neurobiologická podstata ADHD, autizmu a DMO; Jedlo ako terapia – Mgr. Naďová
  • Sociálno-psychologický výcvik v supervízii modul B, C (VÚDPaP)
  • Metóda merania symptómov a charakteristík zameraných na atmosféru v školách a rizikové javy/Trieda v kríze (DAP Services)
  • Metóda diagnostikovania stavu a procesov vo vedomí jednotlivca/Hĺbkový snímok jednotlivca (DAP Services)
  • Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Mgr. Anyalaiová, PhD.)
  • Metóda rozvoja kognitívnych funkcií Reuvena Feuersteina – Program inštrumentálneho obohacovania I.  (Autorizované tréninkové centrum metod prof. Feuersteina – Praha)

 

Iná odborná činnosť:

 • realizátorka projektu „Dieťa s ADHD v poradenskom a edukačnom procese“
 • lektorka MPC v rámci špecializačného inovačného štúdia pre výchovných poradcov – „Práca s nadanými žiakmi“ a „Nadané dieťa“
 • lektorka MPC v rámci štúdia pre pedagogické pracovníčky materských škôl – „Psychológia predškolského dieťaťa“