Meno a priezvisko : Mgr. Magda Uhliariková
Pracovná pozícia: špeciálny pedagóg

Motto:
„Svoj život by som chcel naplniť predovšetkým vcítením,
plynulým prúdom medzi mnou a druhými ľuďmi,
založeným na vzájomnom dávaní zo svojho vnútra.“
Marshall Rosenberg

Vzdelanie:
Univerzita Komenského v Bratislave, Špeciálna pedagogika – poradenstvo, 2005-2007

Univerzita Komenského v Bratislave – Učiteľstvo pre prvý stupeň ZŠ, 1994-1998.

Výcvik „Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch“ SKP a Coachingplus Bratislava, v r. 2012-2013

„Sociálno-psychologický výcvik v supervízii modul B,C“ , VÚDPAP
Bratislava, v r. 2014 – 2015

Odborná prax:

Špeciálny pedagóg CPPPaP Trenčín od roku 2009 doteraz.
Školský špeciálny pedagóg v ZŠ Kubranská (v rokoch 2008 – 2009).
Školský špeciálny pedagóg v ZŠ s MŠ CII Dubnica nad Váhom (v rokoch 2007-2008).
Triedna učiteľka na I. stupni – v 4. ročníku ZŠ Kubranská v Trenčíne (školský rok 2004/2005).

Špecializácia (absolvovanie kurzov v rozsahu 8-16 hodín):

„Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami“, Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.
„Poradenstvo a psychoterapia detí a dospievajúcich“ – konferencia (19.-20. júna 2012) PCA Inštitút – Ister, Bratislava PTI – Inštitút terapie hrou
„Nenásilná komunikácia v každodennom živote“ – konferencia (16.-17. apríl 2013), Coachingplus Bratislava, www.nenasilnakomunikacia.eu
„Nenásilná komunikácia“ – nadväzujúca séria skupinových vzdelávacích stretnutí a workshopov v Bratislave (2014- 2017), Ing. Eva Pénzesová, Mgr Andrea Lánczos, www.consensus.sk
„Motivačné rozhovory – jazyk zmeny“ – workshop (18. – 20.10.2013), Coachingplus Bratislava
PCA v individuálnej práci s deťmi a adolescentmi – workshop, Inštitút Ister Bratislava v spolupráci CPPPaP Hubeného, Bratislava (2011)
PCA v skupinovej práci s deťmi a adolescentmi – workshop, Inštitút Ister Bratislava v spolupráci s CPPPaP Hubeného, Bratislava (2011)
„Kognitívno – behaviorálne modifikácie prejavov správania autistických detí“ – odborný kurz, PhDr. Daniela Jánošíková, PhD., Lenoris Trnava (v Žiline, 10.11.2007)
„ KUPOZ – program na rozvoj koncentrácie pozornosti u detí s ĽMD“ , PhDr. Pavla Kuncová,
„ KUPREV – program na rozvoj komunikačných zručností u detí “ , PhDr. Pavla Kuncová.
„ ČÍ(S)TA – čítanie s porozumením“ , PhDr. Erik Žovinec (2017)
„Rozvoj čitateľského porozumenia u žiakov s porozumenia u žiakov s poruchami čítania – projekt Spolučítanka (28.4. 2008)
„Vizuálne čítanie “, Ing. Baranec (2017)
„Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov“, SOFTIMEX Multimédiá s.r.o. Lubeník, apríl 2018

„Správne držanie tela – uplatnenie Pilatesovej metódy v školskej praxi“, nštitút celoživotného vzdelávania, n.o., Komárno, apríl 2018

Profesijné zameranie:

Špeciálnopedagogická diagnostika vývinových porúch učenia:

• dyslexia (vývinová porucha čítania)
• dysgrafia (vývinová porucha písania)
• dysortografia (vývinová porucha aplikácie gramatiky)
• dyskalkúlia (vývinová porucha počítania).

Špeciálnopedagogická starostlivosť o deti s vývinovými poruchami učenia: – reedukačné cvičenia
• tréning čitateľských zručností
• podpora kompenzačných stratégií.

Špeciálnopedagogická starostlivosť o deti s intelektovým nadaním a pridruženými vývinovými poruchami učenia – reedukácia a podpora kompenzačných stratégií.

Spoludiagnostika a starostlivosť o deti s poruchami aktivity a pozornosti a deti s poruchami správania.

Starostlivosť o deti choré a zdravotne oslabené – diagnostika a tvorba podkladov pre individuálny výchovno – vzdelávací program (IVVP).

Depistáž predškolských zručností detí v materských školách.

Individuálne posudzovanie školskej pripravenosti u predškolákov.

Špeciálnopedagogické vedenie – tréning predškolských zručností u detí s odloženou školskou dochádzkou.

Konzultačné stretnutia:
• s rodičmi
• s pedagógmi
• s rodičmi a pedagógmi na pôde školy.

Preventívne programy a aktivity pre triedy s rôznym zameraním.