Meno a priezvisko : Mgr. Lucia Čopíková
Pracovná pozícia: psychologička s 2. atestáciou

 

„Nechcem nikoho o ničom presviedčať,
ale bolo mi dané dívať sa na tento život
z takého zorného uhla, z ktorého sa mi
zdá byť veľmi krásny.
Chcem Vás preto len pozvať,
aby ste sa tiež išli pozrieť z tohto miesta,
odkiaľ sa dívam ja,
či sa i Vám bude zdať taký pekný.“
Pierre Teilhard de Chardin

 

Vzdelanie:

 • 2017, MPC Bratislava, Druhá atestácia
 • 2014 – 2016, EASC, supervízny výcvik
 • 2015, MPC Bratislava, Prvá atestácia
 • 2010 – 2014, Slovenský inštitút pre výcvik v KBT, Výcvik v kognitívno – behaviorálnej
  terapii
 • 2004, Štátna jazyková škola v Bratislave, štátna jazyková skúška z anglického jazyka
 • 2003, Trnavská univerzita, Fakulta humanistiky, odbor psychológia
 • 2003, Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, doplňujúce pedagogické štúdium zamerané
  na vyučovanie predmetu psychológia

 

Odborná prax:

 • 2009 – doteraz, CPPPaP Trenčín, psychologička
 • 2003 – 2004, súkromné gymnázium Dneperská 1, Košice, učiteľka angličtiny a školská
  psychologička

 

Profesijné zameranie:

 • kognitívno – behaviorálna terapia: najčastejšie problémy – úzkostné prežívanie (tréma, rôzne
  typy strachov a fóbií, nočné mory, separačná úzkosť, panické poruchy), poruchy aktivity a
  pozornosti, poruchy správania, emočné poruchy, tiky, neorganická enuréza, neorganická
  enkopréza
 • psychologická diagnostika detí a žiakov: intelektové schopnosti, kognitívne schopnosti,
  osobnosť, rodinné vzťahy, poruchy aktivity a pozornosti, poruchy správania
 • individuálna a skupinová diagnostika školskej spôsobilosti detí
 • rozvíjajúce programy pre deti s odloženou školskou dochádzkou
 • metodické vedenie a konzultácie pre rodičov, odborných a pedagogických zamestnancov
 • realizácia preventívnych programov, besedy a prednášky pre žiakov, učiteľov a rodičov
 • metodické vedenie a organizácia pracovných stretnutí pre metodikov prevencie CPPPaP
  Trenčianskeho kraja a koordinátorov prevencie, sociálnych pedagógov a školských
  psychológov pre okres Trenčín
 • skupinová a individuálna supervízia

 

Iná odborná činnosť

 • 2013 – 2015, zástupkyňa manažérky pre Trenčiansky kraj, národný projekt VÚDPaP: Komplexný
  poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno – patologických javov v školskom prostredí
 • 2011 – 2012, spoluautorka a realizátorka projektu „Dieťa s ADHD v poradenskom a edukačnom procese“

 

Aktualizačné a inovačné vzdelávanie:

 • 2018, Softimex Multimédiá s.r.o., Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a
  odborných zamestnancov
 • 2017, Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o., Krízová intervencia na školách pre psychológov,
  školských psychológov a sociálnych pedagógov
 • 2013, Coachingplus, o.z., Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných
  systémoch, rodinách a pároch
 • 2011, MPC Trenčín, Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania
 • 2011, MPC Bratislava, Poradenské zručnosti pre prácu s adolescentmi

 

Certifikáty a osvedčenia:

 • 2018, SIPE: Porozumenie traume a disociácii prostredníctvom neurobiológie a vzťahovej
  väzby
 • 2016, Hogrefe – Testcentrum: IDS – Inteligenčná a vývinová škála pre deti vo veku 5 – 10
  rokov (školiaci a výcvikový kurz)
 • 2016, Coachingplus, o.z.: Prenos a protiprenos (workshop)
 • 2015, DAP Services, Metóda merania symptómov a charakteristík zameraných na atmosféru
  v školách a rizikové javy/Trieda v kríze (kurz)
 • 2015, DAP Services, Metóda diagnostikovania stavu a procesov vo vedomí
  jednotlivca/Hĺbková snímka jednotlivca (kurz)
 • 2013, The Woodcock – Muňoz Foundation: Woodcock – Johnson test kognitívnych
  schopností II. (školiaci a výcvikový kurz)
 • 2013, Coachingplus, o.z.: Motivačné rozhovory – jazyk zmeny (workshop)
 • 2011, OZ Arte<a: Integratívna terapia porúch správania a disharmonického vývoja osobnosti
  dieťaťa (vzdelávacia aktivita)
 • 2011, Mgr. Zuzana Tatárová: Filiálna terapia (kurz)
 • 2011, Coachingplus, o.z.: Práca s emóciami v poradenskom, koučovacom a terapeutickom
  procese (workshop)
 • 2010, The Woodcock – Muňoz Foundation: Woodcock – Johnson test kognitívnych
  schopností I. (školiaci a výcvikový kurz)
 • 2010, Coachingplus, o.z.: Zručnosti poradenskej práce s párom a rodinou (workshop)
 • 2010, Coachingplus, o.z.: Zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentmi (workshop)
 • 2003, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť: Autogénny tréning – základný a vyšší
  stupeň (kurz)

 

Publikačná činnosť:

 • Tréma v školskom prostredí. Raabe Slovensko, 2014, s. 33 – 50
 • O’Reilly, G.: Príručka kognitívno – behaviorálnej terapie pre deti & mládež (preklad), 2014
 • www.rodinka.sk