Meno priezvisko:      Mgr. Hana Jarábková

Pracovná pozícia:     špeciálny  pedagóg

 

Moje osobné motto:

„Ak ich ešte neučíš samotnej múdrosti, predsa len pred nimi urovnávaš cestu k múdrosti tým, že ich krátkou a príjemnou cestou učíš čítať a písať, čo je všeobecný nástroj na získanie všetkých vedomostí a kľúč k podstate múdrosti…“.     J.A. Komenský

 

Vzdelanie:

Špeciálna pedagogika — odbor. Univerzita J.A. Komenského, Praha — katedra špeciálnej pedagogiky, 2010.

 

Odborná prax:

Špeciálny pedagóg CPPPaP Trenčín od roku 2010

 

Profesijné zameranie:

  • Špeciálnopedagogická diagnostika detí a žiakov s vývinovými poruchami učenia — dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxia.
  • Špeciálnopedagogická diagnostika detí a žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, chorých a zdravotne oslabených.
  • Diagnostika školskej spôsobilosti detí, skupinová (screening v MŠ).
  • Posudzovanie školskej spôsobilosti detí individuálnou formou.
  • Rozvíjajúce programy pre deti s odloženou školskou dochádzkou.
  • Reedukácia ťažkostí u detí a žiakov so symptómami VPU (deficity dielčích oslabení výkonu).
  • Metodické vedenie a konzultácie pre učiteľov a rodičov.
  • Realizácia preventívnych programov, besedy a prednášky pre žiakov, učiteľov a rodičov.

 

Špecializácia (absolvovanie kurzov a inovačných vzdelávaní):

„KUPREV“ — program na rozvoj koncentrácie pozornosti u detí s ĽMD.

„ČÍ(S)TA — čítanie s porozumením“. PhDr. Erik Žovinec.

„Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina“. DoC. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

„Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“. Národný projekt VÚDPaP Bratislava.

„Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie — 1. úroveň“. Prof. Ing. Sándor Albert, PhD.

„Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese — 2. úroveň. Prof. Ing. Sándor Albert, PhD.

„Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov“. Inštitút  celoživotného vzdelávania, Komárno.

„Metodika tvorby individuálnych vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní“. Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava.