Meno a priezvisko : Mgr. Dana Kováčová
Pracovná pozícia: psychológ

 

“ Viete, že začiatok je najdôležitejšou súčasťou každej práce, najmä ak ide o malé a krehké dieťa, pretože je to čas, v ktorom sa formuje jeho charakter.“ Platón

 

Vzdelanie:

– Trnavská univerzita, Fakulta humanistiky, odbor psychológia

– polročná stáž na filozofickej fakulte Palackého v Olomouci

– dvojročné Doplňujúce pedagogické štúdium, Trenčianska univerzita

 

Odborná prax:

– práca poradenského psychológa na Referáte poradensko- psychologických služieb na ÚPSVaR v Trenčíne

– pedagogická činnosť: vyučovanie predmetu psychológia na Pedagogickej a sociálnej akadémií

– Krajská pedagogicko- psychologická poradňa v Trenčíne a následne Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Trenčíne

 

Profesijné zameranie:

Ako psychológ v poradenských službách vykonáva špecializované pracovné činnosti, vrátane konzultačnej a  vzdelávacej. Vykonáva odborné činnosti týkajúce sa psychologickej prevencie, diagnostiky, terapie, poradenstva a vystavuje odborné správy v poradensko-psychologickej praxi pri starostlivosti o zdravý vývoj, výchovu a psychický rozvoj detí a mládeže. Poskytuje poradenstvo v osobnostnom alebo vzdelávacom vývine dieťaťa, zároveň poskytuje konzultačné poradenstvo rodičom s výchovnými  problémami. Spolupracuje s triednymi učiteľkami detí s ťažkosťami, ďalej so školskými psychológmi, výchovnými poradcami, či sociálnymi pedagógmi a volí možnosti komplexného riešenia ťažkostí dieťaťa. Dôležitou oblasťou práce je diagnostika školskej spôsobilosti detí- individuálna alebo skupinová (sreening v MŠ), rozvíjajúce programy pre deti s odloženou školskou dochádzkou, metodické vedenie a konzultácie pre rodičov a pedagógov a v neposlednom rade realizácia preventívnych programov, besedy a prednášky pre žiakov, učiteľov a rodičov.

 

Absolvované vzdelávacie aktivity:

  • Seminár Poruchy správania u detí a adolescentov (PhDr. Oľga Nemcová, Mgr. Vladimír Hambálek, PhDr. Katarína Chrenová
  • Výchovno- vzdelávací program Rozvoj antidiskriminačných postojov a komunikačných zručností vo vzťahu k sociálne vylúčeným jedincom (Ing. Peter Kostolný, PhDr. Marián Kolenčík, PhD.)
  • Odborný seminár: Rodinná terapia podľa modelu Virginie Satirovej (PhDr. Hana Ščibranyová, PhDr. Oľga Nemcová, Pfor. Walter F. Zahnd, A. C. S. W.)
  • Workshop v oblasti pôsobenia deštruktívnych siekt ( Mgr. Ivana Škodová)
  • Dlhodobý výcvik a vzdelávanie- psychológ v poradenskom procese (PhDr. Oľga Nemcová, PhDr. Jolana Kusá, Mgr. Vladimír Hambálek, PhDr. Ivan Valkovič)
  • Vzdelávanie formou aktívneho sociálneho učenia – sociálno-psychologického výcviku na tému Zvládanie záťažových situácií a prevencia nelátkových návykových chorôb (PhDr. Barbora Kuchárová, PhD., PhDr. Ingrid Hupková, PhD.)
  • Seminár Spoločne proti IT kriminalite (Jaroslav Oster, Mgr. Jana Vindišová, PhD., Mgr. Art. Marek Janičík)
  • Kurz efektívneho rodičovstva (Centrum pre rodinu, Trenčín)
  • A najpodstatnešou školou je rodičovská úloha a výchova troch dcér.