Meno a priezvisko : Mgr. Beáta DOBIAŠOVÁ
Pracovná pozícia: psychológ

 

Vzdelanie:
2014 – 2015
absolvovanie výcviku „Sociálno-psychologický výcvik v supervízii modul B,C“ , VÚDPaP
Bratislava

1997 – Trnavská univerzita, Fakulta humanistiky, odbor psychológia

 

Odborná prax:
1997 – doteraz – psychológ CPPPaP Trenčín

 

Profesijné zameranie:

 • poradenstvo zákonným zástupcom detí v oblasti psychického a sociálneho vývinu
 • poradenstvo pedagogickým zamestnancom v oblasti psychického a sociálneho vývinu detí
 • psychologická diagnostika detí a žiakov: intelektové schopnosti, kognitívne schopnosti, osobnosť,
  poruchy aktivity a pozornosti
 • využívanie raelaxačných techník pri zvládaní rôznych ťažkostí – napr. emočné poruchy, tiky,
  tréma, úzkostnosť…
 • konzultácie s rodičmi pri riešení problémov – napr. neorganická enuréza
 • individuálne vedenie klientov s ťažkosťami v rôznych oblastiach – emocionálne problémy,
  zvládanie záťažových situácií…
 • individuálna a skupinová diagnostika školskej spôsobilosti detí
 • rozvíjajúce programy pre deti s odloženou školskou dochádzkou
 • metodické vedenie a konzultácie pre rodičov, odborných a pedagogických zamestnancov
 • realizácia preventívnych programov, besedy a prednášky pre žiakov, učiteľov a rodičov

Špecializácia (absolvovanie kurzov):
„ Grafomotorika – rozvoj a náprava ťažkostí“ , PhDr. Heyrovská
„ Autogénny trénning I. “, MUDr. Hašto
„ Dielčie oslabenie výkonu“ , Mgr. Eliašová
„ Diagnostika a náprava dyskalkúlie“ , PhDr. Jozef Novák
„ KUPOZ – program na rozvoj koncentrácie pozornosti u detí s ĽMD“ , PhDr. Pavla Kuncová
– Školenie – diagnostická metóda WISC – III
„ Úzkostné poruchy v detstve „, MUDr. Šuba, PhDr. Jánošíková
„ Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami“, Mgr. Mária Anyalaiová, PhDr.
„ Neurobiologická podstata ADHD, autizmu a DMO, jedlo ako terapia “ Mgr. Bibiana Naďová