PaedDr. Dana ZIKMUND PERAŠÍNOVÁ, PhD.

 

Moje motto:

„Ak len raz uľavím v trápení alebo žiali,                           

ak len raz pomôžem v bolesti,                                         

ak len jedenkrát zdvihnem vtáčika vypadnutého z hniezda                                 

alebo zmiernim niekoho nešťastie

potom nežila som nadarmo, nezišla na scestie.“

(Emily Dickinsonová)

 

Ako odborník si uvedomujem a ako matka cítim dôležitosť pomoci a podpory pri výchove a vzdelávaní detí. Svoj dlhodobý záujem venujem špeciálnopedagogickému poradenstvu a problematike inkluzívneho vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením. Dlhoročné skúsenosti z tejto práce a poznatky z práce vedeckého pracovníka vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie mi umožňujú uplatňovať profesionálny a zároveň osobný prístup. Poskytujem poradenstvo, terapiu deťom, mládeži, rodičom a pedagógom.

 

Vzdelanie

2011-2015 philosophiae doctor                                                                                            

dizertačná práca na tému  “Sociálne potreby rodín s dieťaťom s viacnásobným postihnutím“.

2006-2007 doktor pedagogiky                                                                                               

Rigorózna skúška na tému „Špecifiká elementárnej edukácie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia“.

2000–2002 špeciálny pedagóg                                                                                                 

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre učiteľov, odbor pedagogika mentálne postihnutých.

1994–1996 učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov

Pedagogická  fakulta UK, Bratislava

1991-1996 Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bratislava

Doterajšia prax 

2017-2018 výskumný pracovníkVýskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
2015 odborný zamestnanec – Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava
2014 vedúca osobného úradu – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Námestovo
2001-2005

2010-2014

špeciálny pedagóg – Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
2005-2008 riaditeľka – Pedagogicko–psychologickej poradne a Centra výchovnej a psychologickej prevencie