Oddelenie poradenstva v sociálnom a kariérovom vývine a prevencie.

Odborné poradenstvo je poskytované pre materské, základné, stredné a vysoké školy a klientom od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie. Zároveň sú do tohto oddelenia zahrnuté aktivity v oblasti výchovného a kariérového poradenstva na ZŠ a SŠ, a aktivity týkajúce sa metodického usmerňovania ostatných CPPPaP v kraji v oblasti výchovného a kariérového poradenstva.

 

Oddelenie sa podieľa na metodických činnostiach a metodické usmerňovanie realizuje pre:

 

 • Ostatné zložky systému výchovného poradenstva (§130, ods. 3), zákon 245/2008 Z. z. ) v školách v rámci pôsobnosti CPPPaP.
 • Odborných zamestnancov CPPPaP v kraji.
 • Pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.
 • Zákonných zástupcov detí a žiakov.

 

Agenda:

 

 • Individuálne a skupinové poradenstvo v sociálnom a kariérnom vývine.
 • Riadenie a vykonávanie činností spojených s metodicko-odborným vedením výchovných poradcov ZŠ a SŠ.
 • Riadenie a vykonávanie činností spojených s metodickým usmerňovaním CPPPaP v kraji v oblasti výchovného a kariérového poradenstva.
 • Prevencia sociálno-patologických javov.

 

Kariérové poradenstvo v CPPPaP

KP v školstve je ponímané ako súčasť „biodromálneho“, celoživotného profesionálneho / kariérového poradenstva. Predstavuje odbornú pomoc žiakom vo fáze ich predprofesijného vývinu, v období ich profesionálneho rozhodovania sa a ich systematickej prípravy na vstup do sveta práce v procese kariérovej výchovy.

CPPPaP v Trenčíne realizuje poradenstvo v profesionálnom/ kariérovom vývine v súlade s princípom presadzovania systémového prístupu k osobnosti počas životnej cesty so zdôraznením vývinového aspektu. Ide o komplexnú odbornú pomoc človeku pri riešení jeho vývinových úloh, situácií a pri realizácii potrieb vo sfére práce, zamestnania, povolania.

Zameriava sa viac na vedenie žiakov k profesionálnemu rozhodovaniu než na samotnú voľbu povolania. Ponúka pre školy aktivity a programy obohatené o aspekty významné pre neskorší život a plnenie úloh v spoločnosti dospelých s dôrazom na meniace sa podmienky a situácie v spoločnosti.

K tomu, aby si žiaci vybrali správne štúdium/povolanie významne prispieva kariérové poradenstvo v CPPPaP.

 

Žiakovi môže pomôcť:

 

 • Uvedomiť si vlastné predpoklady – silné stránky.
 • Hľadať v sebe niečo pozitívne. Motivovať ho „pracovať na sebe“ a zlepšiť sa.
 • Zvládnuť stratégie rozhodovania.
 • Vedieť sa vyrovnávať so zmenami, neúspechmi, stresmi a frustráciami.
 • Získať zručnosti a schopnosti, potrebné pri hľadaní vhodného druhu štúdia/povolania/zamestnania.

 

Kariérové poradenstvo sa uskutočňuje prostredníctvom diagnostiky a poradenstva v nasledovných formách:

 

 • Individuálne poradenstvo – založené na vzťahu poradca – žiak. Psychológ v CPPPaP má možnosť využiť väčší rozsah metodík a postupov – prostredníctvom psychodiagnostických testov prispieť k objektívnemu poznaniu silných a slabých stránok, vytváraniu realistických plánov a podporiť motiváciu k realizácii rozhodnutí. Diagnostickú batériu tvoria: IQ-testy, testy osobnosti, dotazníky na zisťovanie záujmov, motivácie, postojov, hodnôt. V procese rozhodovania sa berie do úvahy aj zdravotný stav, študijné výsledky, nadanie…
 • Skupinové poradenstvo – realizuje sa v malých skupinách (ideálne 5-14 žiakov, príp. jedna trieda), založené na zážitkovom učení, skupinových aktivitách, spätných väzbách. V rámci programov KP žiaci lepšie spoznajú svoje silné a slabé stránky, svoje schopnosti, hodnoty a záujmy, zorientujú sa v ponuke stredných škôl, získajú lepšiu predstavu, čo jednotlivé povolania od jednotlivca vyžadujú, t.j. v akom prostredí a aké činnosti sa prevažne vykonávajú, na aké schopnosti (i povahové vlastnosti) bude toto povolanie klásť nároky.