Naša poradňa

Sme školské zariadenie a v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Organizačne sme začlenené do rezortu školstva.

Poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie, teda žiakom MŠ, ZŠ, SŠ aj VŠ vo svojej územnej pôsobnosti (okrem detí so zdravotným postihnutím), a to bezplatne.

 

Aké služby ponúkame?

 • Posudzovanie školskej pripravenosti detí v predškolskom veku. Významnú skupinu tvoria deti neabsolvujúce predškolskú prípravu a deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Špecifický zreteľ sa kladie na rediagnostiku detí v nultých ročníkoch a na deti svojvoľne nezaškolené rodičmi v MŠ (predškolská výchova).
 • Pomoc deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, skupinová a individuálna práca s deťmi – predškolákmi.
 • Riešenie adaptačných a socializačných problémov detí v materskej škole a pri vstupe do základnej školy.
 • Psychologickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku, poradenstvo a terapiu pri ťažkostiach v učení. CPPPaP participuje pri integrácii detí a žiakov so špecifickými vývinovo-vzdelávacími problémami v základných a stredných školách.
 • Identifikácia detí a žiakov s intelektovým nadaním, poradenstvo pri riešení osobnostných a sociálnych problémov nadaných žiakov.
 • Starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 • Poradenstvo v otázkach profesijného vývinu a voľby povolania, poradenstvo so špecifickým zreteľom na neadekvátnu voľbu povolania.
 • Diagnostika porúch správania a individuálna i skupinová práca s deťmi s ťažkosťami v správaní.
 • Osobnostné ťažkosti, emočné problémy, ťažkosti v sociálnom kontakte, poruchy pozornosti, tréma a pod.
 • Prevencia sociálnopatologických javov – univerzálna aj selektívna. Práca s triednymi kolektívmi.
 • Poradenské služby pri aktuálnych krízových situáciách.
 • Poradenstvo a metodická pomoc pre pedagógov v materských, základných aj stredných školách, výchovným poradcom, koordinátorom prevencie a odborným zamestnancom (školským psychológom a školským špeciálnym pedagógom) v edukačnom procese.
 • Súčasne poskytuje služby metodického, poradenského a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov.
  Supervízia pre pedagogických a odborných zamestnancov.
 • Spolupracujeme s vysokými školami a ich študentmi. Poskytujeme tiež možnosť absolvovať individuálnu alebo skupinovú prax v našom zariadení

 

O služby je potrebné požiadať vopred – osobne, telefonicky alebo písomne

 

Ako sa objednať