Metodické vedenie

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím (detí so zrakovým, sluchovým, telesným, mentálnym, rečovým a komunikačným postihnutím alebo detí s pervazívnou vývinovou poruchou) najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a . Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.

 

CPPPaP Trenčín je v súlade s § 130 ods. 10 Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poverené metodickým usmerňovaním poradenských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti. Zároveň podľa ods. 7 metodicky usmerňuje ďalšie zložky systému výchovného poradenstva a prevencie v školách a školských zariadeniach.

 

Naše centrum má od roku 2009 vo svojej metodickej pôsobnosti v rámci Trenčianskeho kraja odborných zamestnancov (psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, metodikov pre prevenciu sociálno-patologických javov, riaditeľov) Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Centier špeciálno-pedagogického poradenstva a Súkromných centier CPPPaP alebo CŠPP. Metodicky usmerňujeme činnosť zamestnancov pôsobiacich v systéme výchovného poradenstva a prevencie na plnoorganizovaných základných školách a stredných školách (výchovných poradcov, školských psychológov, školských špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov a koordinátorov prevencie) okresu Trenčín. Metodicky vedieme pedagógov materských škôlok mesta Trenčín a okresu Trenčín.

 

Pre pedagogických a odborných zamestnancov uskutočňujeme v našom zariadení pravidelné pracovné stretnutia v priebehu školského roka v súlade s termínovníkom. Každú sekciu (psychológovia, špeciálni pedagógovia, výchovní poradcovia ZŠ a SŠ, učiteľky MŠ, koordinátori prevencie,…) má na starosti poverený odborný zamestnanec CPPPaP, ktorý zároveň zabezpečuje organizačnú a obsahovú náplň pracovných stretnutí. Cieľom je sprostredkovať účastníkom aktuálne informácie a odborné podklady z oblasti školskej legislatívy (zákony, vyhlášky, usmernenia, pokyny, závery pracovných stretnutí,…), psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky a poradenstva, kariérneho poradenstva, prevencie, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacímipotrebami, ktoré sú potrebné pre ich prácu s deťmi, rodičmi alebo pedagógmi. Dôležitou súčasťou stretnutí je výmena skúsenosti z praxe, nadviazanie osobných kontaktov
a spolupráce s pracovníkmi Okresného úradu odboru školstva v Trenčíne, ÚPSVaR v Trenčíne, Štátnej školskej inšpekcie, VÚDPaP-u, Policajného zboru SR, občianskych združení a pod.

 

Pre našich zamestnancov sú stretnutia prínosom, slúžia ako indikátor na sledovanie kvality práce a zároveň nám poskytujú spätnú väzbu o potrebách a problémoch ľudí, s ktorými spolupracujeme v rámci starostlivosti o našich klientov.

 

V Trenčíne 15.08.2018
Vypracovala : PhDr. Erika Pribusová
špeciálny pedagóg