KOGNITÍVNO – BEHAVIORÁLNA TERAPIA (KBT):

 

 • je v súčasnej dobe jedným z najrozšírenejších psychoterapeutických smerov
 • vychádza z teórie učenia a kognitívnej psychológie
 •  je štruktúrovaná, edukatívna a časovo ohraničená
 • primárne sa zameriava na aktuálne problémy a faktory, ktoré ich udržiavajú
 • prostredníctvom zmeny negatívnych myšlienok a omylov v myslení navodzuje zmeny v
  emočnom prežívaní a správaní
 • terapeut a klient vzájomne aktívne spolupracujú
 • v I. fáze sa terapia zameriava na zmiernenie symptómov
 • v II. fáze sa klient sa učí nové zručnosti, čím sa podporuje jeho samostatnosť a nezávislosť
  od terapeuta

 

V podmienkach nášho centra je možné KBT u detí využiť pri zmiernení až náprave týchto ťažkostí:

 

 • úzkostné prežívanie (tréma, rôzne typy strachov a fóbií, nočné mory, separačná úzkosť,
  panické poruchy)
 • porucha aktivity a pozornosti
 • poruchy správania
 • emočné poruchy
 • tiky
 • neorganická enuréza (mimovôľové pomočovanie)
 • neorganická enkopréza (opakované vôľové alebo mimovôľové vyprázdňovanie stolice)
 • epizóda ľahkej depresie
 • epizóda zámerného sebapoškodzovania