Prvá návšteva:

 

Pri prvej návšteve je  potrebné zobrať so sebou:

 

  • Zdravotný záznam dieťaťa, prípadne výpis zdravotného záznamu tých skutočností, ktoré môžu mať priamy súvis s aktuálnym problémom/ ťažkosťami dieťaťa/klienta.

 

  • Školské zošity žiaka a žiacku knižku.

 

  • Korekčné pomôcky (napr. Okuliare…).

 

  • V prípade, že dieťa absolvovalo vyšetrenie v akejkoľvek odbornej ambulancii (psychologické, špeciálnopedagogické, logopedické, psychiatrické a iné), bolo by  vhodné priniesť  kópiu právy, v prípade poskytnutia originálu si výsledok prefotíme u nás.

 

  • Oceníme, keď prinesiete od triedneho učiteľa dieťaťa krátke pedagogické hodnotenie daného problému, s ktorým k nám prichádzate a chcete ho riešiť, prípadne si môžete stiahnuť „Školský dotazník“ na našej stránke a dať ho vyplniť triednemu učiteľovi.

 

Prvý osobný kontakt v dohodnutom termíne sa uskutočňuje v troch krokoch:

 

  • Založenie osobného záznamu dieťaťa (karty), súhlas potvrdený podpisom s odborným vyšetrením (psychologickým, špeciálno-pedagogickým a iné), s evidenciou osobných údajov a iných potrebných dokumentov.

 

  • Rozhovor so sociálnou pracovníčkou, s ktorou spoločne vyplníte prípadne skontrolujeme anamnestický dotazník zdravotná anamnéza, osobná anamnéza vývinu, školská anamnéza. Ten je základným informačným zdrojom pre vám prideleného odborného zamestnanca.

 

  • Diagnostický rozhovor s odborným zamestnancom (psychológom, špeciálnym pedagógom) – tu uvádzate všetky dôležité skutočnosti súvisiace s ťažkosťami problémom vášho dieťaťa/klienta.

 

  • Na diagnostický rozhovor nadväzuje odborné (psychologické, špeciálno-pedagogické) vyšetrenie.

 

Upozornenie: Vzhľadom k použitým metodikám môže vyšetrenie trvať dlhší časový úsek, alebo môže byť diagnostika rozdelená na niekoľko stretnutí.

 

  • O odborného posúdenia budete informovaní ústne hneď po vyšetrení a následne vám bude vystavená správa z odborného vyšetrenia, alebo bude medzi vami a odborným zamestnancom dohodnutý kontrakt o ďalšom postupe a prípadnej pokračujúcej starostlivosti.