15 máj 2017

BY: admin

Široká verejnosť

Comments: Nekomentované

V súčasnej dobe dochádza k dynamickému vedecko-technického napredovaniu ľudskej spoločnosti. Rýchly rozvoj vedeckých poznatkov zaznamenávame i vo vedných odboroch zaoberajúcich sa výskumom mozgu a procesov učenia. Ku kľúčovým novodobým zisteniam v uvedených disciplínach patria vedomosti o neuroplasticite mozgu a vzájomnom vzťahu medzi motorickým a kognitívnym vývinom, ako aj poznatky o neurofyziológii porúch učenia  a o vplyve absentujúcich alebo prerušených nervových spojení na fungovanie hemisfér a ich funkčnú asymetriu.

Intenzívnou a dlhodobou vedecko-výskumnou činnosťou sa potvrdila súvislosť medzi prerušenými nervovými spojeniami, nedostatočnou integráciou mozgových hemisfér a deficitov v oblasti vývinu centrálnej nervovej sústavy (prejavujúcich sa  najmä pretrvávaním primitívnych reflexov a nedostatočným rozvojom posturálnych reflexov)  s ťažkosťami v oblasti telesnej aktivity a učenia. Vyššie uvedené deficity vo vývine CNS a  v prepojení mozgových hemisfér sú častým podkladom ťažkostí a oslabení  v oblasti laterality, zrakovej a sluchovej percepcie, senzomotorickej integrácie a zosúladenia motoriky s kognitívnymi funkciami, ďalej  v oblasti celkovej telesnej koordinácie a fyzickej obratnosti, motorického plánovania,  krátkodobej pamäti a pozornostného výkonu. Oslabenia v týchto oblastiach sa vo výchovno-vzdelávacom procese prejavujú najmä problémami v čítaní, písaní a psychomotorickej stabilite (napr. zámeny písmen a tvarov pri písaní, čítaní, kreslení alebo v rámci rečovej impresie a expresie, oslabenie grafomotoriky, ťažkosti so sústredením a výdržou pozornosti).

Pohybový program Bilaterálna integrácia je pohybovou intervenciou, ktorá vychádza z poznatkov  o integrácii a prepojení nervových zakončení v mozgu a integrácii a  prepojení ľavej a pravej mozgovej hemisféry. K nosným vedomostiam umožňujúcim vznik tejto metódy patria tiež vedecké zistenia potvrdzujúce spojitosť medzi mozočkom, pohybom a kogníciou a poznatky z oblasti neurofyziológie.

V rámci pohybového programu Bilaterálna integrácia dochádza prostredníctvom konkrétnych cvikov a pohybov k stimulácii corpus callosum (zhluk neurónových vlákien zodpovedajúcich za prepojenie oboch mozgových hemisfér), ktorá postupne vedie k dosiahnutiu alebo zlepšeniu integrácie oboch mozgových hemisfér a tým aj koordinácie oboch strán tela (ruky, nohy, oči, uši). Program Bilaterálna integrácia pomáha zlepšovať schopnosť koordinovať dve strany tela samostatne i paralelne, podporuje lateralizáciu funkcií, zlepšenie senzorickej a senzomotorickej integrácie a celkovo prispieva k rozvoju CNS.

Správne, systematické a progresívne uplatňovanie cvikov na bilaterálnu integráciu využívané po dostatočne dlhé obdobie by malo viesť:

 • k nadobudnutiu bilaterálnej integrácie motoriky (schopnosť súčasne koordinovať dve strany tela)
 • k zlepšeniu koordinácie (telesná koordinácia, senzomotorická koordinácia)
 • k podpore stability, statických a dynamických funkcií
 • k potlačeniu nadbytočných pohybov
 • k zlepšeniu smerovo-priestorovej a pravo-ľavej orientácie
 • k zabezpečeniu lateralizácie funkcií a rozvoja laterality
 • k vytvoreniu priestoru pre integráciu hemisfér
 • k zlepšeniu senzorickej integrácie
 • k rozvoju automatizácie pohybu
 • k zlepšeniu percepčných funkcií, pozornosti a pamäti

Potenciál a úspešnosť pohybových intervenčných programov sú doložené výsledkami množstva vedeckých výskumov a štúdií. Vplyv úrovne rozvoja motorických schopností na učenie, školské výkony a rýchlosť nadobúdania základných školských zručností  je opakovane potvrdený. K bazálnym  podmienkam úspešného začiatku školského vzdelávania patrí schopnosť telesnej stabilizácie a ovládania vlastných pohybov. Pohyb ako taký je mimoriadne dôležitý pre učenie, pretože množstvo kognitívnych schopností sa aktivuje a rozvíja práve prostredníctvom pohybovej činnosti. Organizované pohybové zásahy v rámci pohybového programu dokážu vďaka neuroplasticite mozgu stimulovať tvorenie nových neurónových synapsií  a tým ovplyvňovať vývin CNS a podnecovať nápravu nedostatkov. Cvičenia na bilaterálnu integráciu umožňujú dosiahnuť merateľné zmeny pohybových schopností, v dôsledku čoho majú vplyv na vzdelávacie schopnosti naviazané na motoriku.

Pohybový program Bilaterálna integrácia je vhodný pre deti a dospelých s vyššie uvedenými ťažkosťami,  predovšetkým pre deti s:

 • s oneskoreným vývinom
 • s vývinovými poruchami učenia (najmä dyslexia, dysgrafia, dyspraxia)
 • s poruchami pozornosti a aktivity (ADHD, ADD)
 • s autizmom a Aspergerovým syndrómom
 • s nevyhranenou lateralitou
 • s nedostatočnými školskými výsledkami bez identifikovateľnej príčiny

Spracovala Mgr. Lenka Matiašová (psychológ CPPPaP)

Zdroje: Dobie, M. Sheila: Bilaterálna integrácia – Cesta k úspechu (Plán cvikov na dosiahnutie bilaterálnej integrácie. podporili: Kirsty Brown, Andrew Dalziell, Bilateral Exercise Integration Ltd, West Courtyard Balado House Balado nr Kinross Perth and Kinross, 2008

Pridaj komentár