15 máj 2017

BY: admin

Široká verejnosť

Comments: Nekomentované

Uplatnenie prvkov biodynamickej kraniosakrálnej terapie u detí s poruchami učenia, ADHD.

 

Cranium – lebka (zadná časť neurocranium, predná viscerocranium)

Sacrum – kosť krížová

Kraniosakrálny naznačuje, že ide o štruktúry krania, sakra a o vzťahy medzi nimi, na čom je založený pôvodný terapeutický zámer.

O vznik termínu kraniosakrálna terapia sa zaslúžil americký osteopat Dr. John E. Upledger (1932 – 2012). V 70. a 80. rokoch 20. storočia pokračoval v spolupráci so Zvim Karni v štúdiu a vedeckom dokazovaní úspešnosti terapie. Vypracovali vysoko úspešné štúdie o hyperaktívnych a autistických deťoch a deťoch, ktoré mali problémy v učení. Na základe získaných skúseností začal Dr. Upledger cvičiť učiteľov, rodičov a opatrovníkov. Naučil ich jednoduché techniky, ktoré znižovali stres a záťaž, ktoré si tieto deti niesli. Potom, čo sa títo laici stali dobrými v liečbe ktorú im odovzdával, začal Dr. Upledger učiť ostatných ľudí mimo osteopatov. V snahe pomôcť čo najväčšiemu počtu detí tým, že učil dospelých, ktorí sa o nich starali, vypracoval zjednodušenú metódu a dal jej svoju vlastnú pečať. Kraniosakrálna metóda sa rozvinula v troch prístupoch – biomechanickom, funkčnom a biodynamickom.

Biodynamický prístup:

V kraniosakrálnej biodynamike je človek považovaný za celistvú jednotu. Biodynamické sily sú tvorivými silami vitality, ktorá vytvára a udržiava život. Sú to hnacie sily organizmu, vyjadrujúce sa v rytmických pohyboch podobne ako príliv a odliv. Terapeut klienta pozoruje a sprevádza vo vycentrovanom a neutrálnom stave bez toho, aby pridával impulzy, či niečo vkladal zvonka. Proces, ktorý je uzdravujúci určujú vrodené seba-regulujúce sily samotného klienta. To je hlavný rozdiel medzi vnímaním dieťaťa (človeka) s určitým zdravotným oslabením. Zatiaľ čo klasický systém pomoci nahliada a v prvom rade sa zameriava na určitý druh diagnózy, postihnutia, oslabenia, terapeutický proces v kraniosakrálnej biodynamike je zreteľne orientovaný na biodynamiku systému, na zdravie ako také. Dynamika predstavuje – silu, potenciál, pohon, možnosti, schopnosti. Rovnako ako práca s pohybom je dôležitá práca s kľudom, pokojom. Umožňuje regeneráciu a vitalitu zvnútra a nastavenie prirodzenej rovnováhy u klienta. Ide tu o jemnú prácu v hlbokom stave pokoja. Terapeut spolupracuje s prirodzenou integráciou tela a aktivuje samouzdravujúce sily v organizme, ktorými sa ľudský systém neustále snaží udržiavať v čo najlepšom stave (vníma, pozoruje a podporuje). Tento proces nás ovplyvňuje na všetkých úrovniach, má vplyv na celý systém tela. Terapeut nenapravuje chyby, neútočí na chorobu, ani sa ju nesnaží zlikvidovať. Len podporuje vrodené životné sily, keď znova usporadúvajú telo a oživujú jeho funkcie. Vníma ich ako jemné, veľmi pomalé plynulé rytmy pohybujúce sa tkanivami, tekutinami prestupujúcimi okolím tela.  Ide tu o akési kultivovanie samoregulujúcich a samouzdravujúcich síl, alebo potenciálu , ktorý má v sebe každá živá bytosť. Biodynamika vytvára teda podmienky, v ktorých sú všetky sily zdravia k dispozícií pre liečivý proces. Vtedy telo prirodzene odbúrava bloky, ktoré mu bránia v plnom, zdravom fungovaní. Obnovujú sa prejavy zdravia, predtým narušené, oslabené, alebo blokované následkom stresu, traumy, úrazov, či preťaženia. Rozpúšťajú sa vzorce napätia, symptómy miznú a obvykle sa už nevracajú, pretože strácajú svoju funkciu, či zmysel. Zmeny, ku ktorým došlo sú tak trvalejšie, pretože ich nevyvolal vonkajší zásah, ale vlastná a prirodzená potreba tela.

Pri práci dlhodobo pozorujem u klientov, ktorí majú problémy v škole jeden spoločný znak, a to rizikové tehotenstvo, alebo ťažký priebeh  pôrodu, ktorý udávajú matky v zdravotnej anamnéze detí. Ide o traumatický zážitok, doposiaľ neriešený a z toho dôvodu prejavujúci sa na úplne odlišnej úrovni, ako by sme očakávali. U porúch učenia sú zjavné blokácie informačného toku a spolupráce mozgových hemisfér (pravej a ľavej polovice mozgu). Každý rodič a učiteľ vypozoroval, že tieto deti správnu odpoveď vedia, avšak dopracujú sa k nej v dlhšom časovom limite ako ich intaktní spolužiaci. Tento čas naviac potrebujú na to, aby obišli blokácie, no náhradná trasa je dlhšia, preto vyžadujú čas navyše. Náš školský systém je nastavený väčšinou na rýchle overovanie vedomostnej úrovne v ohraničenom čase, ktorý je však pre ich individuálne fungovanie nepostačujúci. Ako teda týmto deťom pomôcť, pretože ich snaha a práca nie je zvyčajne odmenená úspechom a dobrými známkami, hoci vynakladajú oveľa viac úsilia v porovnaní s inými? Tu sa ukazuje ako vhodná metódav biodynamická kraniosakrálna terapia (KSBT), ktorá funguje na princípe opravy a obnovy, naštartovania procesov sebauzdravenia. Existujú hmatateľné dôkazy o účinnosti (KSBT), kedy sa merali klientom EEG záznamy aktivity mozgu pred KSBT terapiou a po terapii. Vlny aktivity po terapii boli v súlade so stavom pokoja, preto je odporúčaná terapia aj deťom nepokojným, deťom s ADHD syndrómom, s poruchami spánku…

Ako prebieha terapia?

Ošetrenie prebieha v ľahu na masérskom stole. Klient pohodlne leží. Terapeut sa klienta dotýka rukami. Dotyk, ktorý používame v terapii je jemný,  načúvajúci, nechystá sa zámerne niečo zmeniť. Naša pozornosť sa nezameriava na problém a nesnaží sa ho odstrániť. Rešpektujeme spôsob, ktorým sa telo problému zbavuje, aj čas na to potrebný. Nestaráme sa o symptómy (príznaky), ideme „za ne“, do jadra problému, kde je zdravie vždy prítomné. Cieľom je aktivácia životných síl, ktoré v sebe má každý jedinec. Vracia vedomie do tela, pestuje vnímavosť, a citlivosť zmyslov, učí dôverovať svojim pocitom, počúvať signály tela a riadiť sa nimi. Biodynamická kraniosakrálna terapia otvára priestor pre spoluprácu so systémom, a to na veľmi hlbokej úrovni. Ide o navodenie stavu pokoja, ktorý zabezpečuje terapeut pôsobením tzv. terapeutovho neutrálu (stav podobný meditácií). Ten sa deje na troch úrovniach, a to – navodenie stavu neutrálu u terapeuta, spoločný stav prenesením na klienta (dosiahnutie stavu súladu – tzv. vzťahový neutrál) a navodenie stavu neutrálu u klienta. Pričom uzdravujúci proces prebieha na všetkých úrovniach. Úlohou terapeuta je sprevádzať, rešpektovať a držať bezpečie. Všímame si fyziologické zmeny – zmenu dýchania, mimovoľné zášklby, ktoré však postupne miznú. Nahrádza ich spomalenie, utíšenie, všetko sa upokojí,  je cítiť menej vibrácií a neusporiadaných pohybov (princíp REST: redukcia externých stimulov, ak je systém nezamestnaný dostatočne dlhú dobu, začne sa spontánne regulovať). V tomto okamihu vchádzame do stavu spojenia s klientom, akejsi celistvosti s vyššou mierou synchronizácie a harmonizácie. Na tomto stupni naladenia na celistvosť a zdravie vystupujú vnemy, ktoré sú inak prekryté vplyvmi interferencie. Keď sa tieto vnemy vyjasnia, môže vstúpiť aj klient do stavu neutrálu. Tu vyhodnocujeme jeho schopnosť vstúpenia do tohto stavu, schopnosť navrátenia sa do tohto stavu, pozorujeme jednotu  a kvalitu zjednocovania… Posilnením spojenia s celistvosťou a jednotou je terapia účinnou prevenciou a ochranou. Vedie k redukcii stresu, fyzickej relaxácií a návratu k vnútornej rovnováhe.

Využitie: Kraniosakrálna biodynamika je odporúčaná pri liečbe šoku a traumy, pri podpore rekonvalescencie, pre osobný rozvoj a integrácií zmien.

Spracovala: Mgr. Renáta Kopecká

Použitá literatúra:

Scriptum Kraniosakrálnej biodynamiky, International Institute for Craniosacral balancing ®, druhé vydanie, 2019 ICSB ®, Certifikát managmentu kvality eduQua a akreditácie výcvikového porgramu OdA a EMR.

http://www.druna.cz/craniosacralni-biodynamika

www.kranioklinika.cz

Pridaj komentár